Regulamin

Regulamin usług internetowych

Klient zobowiązuje się wykorzystywać Internet zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem (a w szczególności do nie rozpowszechniania pornografii, programów komercyjnych). W przypadku naruszenia prawa konta są blokowane oraz powiadamiane są organa ścigania o dokonanym przestępstwie.

Informacje firmy dla klientów są rozsyłane przy użyciu poczty elektronicznej (e-mail) oraz wystawiane na firmowym WWW (URL: http://www.pp.com.pl/ ). Klient zobowiązuje się przeglądać swoje skrytki pocztowe (mbox) co najmniej raz w tygodniu. W przypadku nie przeglądania skrytek pocztowych konto może zostać skasowane bez dodatkowego uprzedzenia.

Dostawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia hosta dostępowego na czas konserwacji systemu (upgrade oprogramowania, sprzętu, backup’y). Daty i czas konserwacji będą podawane odrębnymi ogłoszeniami (informacje pokazywane przy logowaniu – message of the day, oraz na WWW). W przypadku awarii firma zobowiązuje się do jak najszybszego jej usunięcia i ponownego uruchomienia dostępu do Internetu.

Klient ponosi odpowiedzialność za prawidłowe zabezpieczenie swojego komputera przed działaniem żywiołów takich jak: woda, ogień, wyładowania atmosferyczne. W szczególności jest zobowiązany do odłączenia komputera od sieci zasilającej i lokalnej LAN w czasie burz z wyładowaniami atmosferycznymi. Dostawca ponosi odpowiedzialność za zniszczenia spowodowane działaniem sił wyższych takich jak żywioły wyłącznie w odniesieniu do sprzętu będącego jej własnością.

Klient zobowiązuje się do nie udostępniania swojego konta osobom postronnym. Wykrycie takiego faktu prowadzi do natychmiastowej blokady konta do czasu wyjaśnienia. Na jednym koncie może pracować na raz jedna osoba. Konto może zostać także zablokowane w przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że osoby trzecie włamały się na konto klienta (klient musi skontaktować się z administratorem w celu ustalenia nowego hasła).

Klient może zawiesić umowę na okres maksymalnie 3 miesięcy (opłata za zawieszenie wynosi 10zł netto za jeden miesiąc). Konta klienta są blokowane (nie można z niego korzystać, ale poczta elektroniczna może przychodzić). Odblokowanie konta wymaga dodatkowej opłaty wysokości jednego abonamentu.

Klient jest zobowiązany do uiszczania opłat abonamentowych w terminach określonych w umowie na konto 82 2130 0004 2001 0470 8418 0001 lub w kasie firmy. Za zwłokę pobiera się odsetki karne za każdy dzień. Po upłynięciu 14 dni od terminu płatności konta są blokowane, a po dalszych 21 dniach – bezpowrotnie kasowane (bez możliwości odzyskania plików). Odblokowanie konta jest możliwe tylko po wniesieniu zaległych opłat wraz z odsetkami karnymi.