Odnośnik

Klauzula Informacyjna RODO
dotycząca przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu wizyjnego

W związku z art. 14 ust.5 pkt. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

camera

1. Administratorem danych osobowych zawartych w systemie monitoringu wizyjnego są instytucje, które na mocy umowy powierzyły przetwarzanie danych osobowych firmie hotspot.krakow.pl sp. z o.o. Administratorem danych osobowych dotyczących osób uprawnionych do korzystania z systemu (użytkowników) jest hotspot.krakow.pl sp. z o.o.
2. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych możliwy jest pod adresem e-mail: peter@hotspot.krakow.pl lub korespondencyjnie na adres Administratora.
3. Monitoringiem wizyjnym w objęto : przestrzeń publiczną osiedli, a w szczególności wejścia i wyjścia z budynków, klatki schodowe, chodniki bezpośrednio przylegające do budynków wraz z miejscami parkingowymi.
4. Monitoring wizyjny stosowany jest w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób przebywających na terenie monitorowanym.
5. Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – art. 6 ust.1 lit. d RODO.
6. Zapisy z monitoringu przechowywane będą aż do nadpisania przez 14 dni lub do czasu prawomocnego zakończenia postępowania prowadzonego na podstawie prawa.
7. Odbiorcą danych są organy państwa określone w art. 325d Kodeksu postępowania karnego
8. Podmiotem przetwarzającym dane jest: hotspot.krakow.pl sp. z o.o., ul. Warszawska 4, 31-155 Kraków. Kontakt z podmiotem przetwarzających: biuro@hotspot.krakow.pl lub na adres korespondencyjny.
8. Administrator nie stosuje systemów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym systemów profilowania, rozpoznawania twarzy lub innych cech biometrycznych, rozpoznawania numerów rejestracyjnych pojazdów itp.
7. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do treści danych na zasadach określonych w art. 15 RODO, prawo do ograniczenia przetwarzania danych na zasadach określonych w art. 18 RODO
8. Lokator ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.